Tag

kwartaal

Deviem visie

Beleggingsvisie tweede kwartaal 2024

By Nieuwscategorie

De groei trekt aan

Na een voorzichtig begin ging ook het beleggingsjaar 2024 prima van start. Aangevoerd door overwegend goede bedrijfsresultaten stegen de beurzen door in hetzelfde tempo als de laatste maanden van 2023. We zien daarnaast ook dat de markt zich aan het verbreden is. Waar vorig jaar vooral de AI (Artificial Intelligence) bedrijven goed presteerden zien we nu dat de meer cyclische bedrijven het stokje overnemen. Uiteindelijk zullen alle sectoren baat hebben bij het doorvoeren van AI in het productieproces en kunnen profiteren van een productiviteitsslag.

De focus lag eind vorig jaar meer op de toekomstige renteverlagingen na een afnemende inflatie. We zien nu dat het laatste stukje van de inflatiedaling (desinflatie) wat hardnekkiger is en dat heeft de centrale banken doen besluiten de voorgestelde renteverlagingen in de tijd te verplaatsen. Waar er eerst gerekend werd op renteverlagingen in april en/of juni is de verwachting dat de FED nu pas gaat verlagen vanaf juli of september. Het aantal verwachtte renteverlagingen is daarmee gehalveerd.
Naar alle waarschijnlijkheid zal de ECB gaan verlagen vanaf juni en zijn daarmee dan eerder dan de FED, dit weerspiegelt de verschillen in economische kracht.

Wat opvalt is dat de arbeidsmarkt opvallend sterk blijft zonder overspannen te raken. Een deel van de gestegen loonkosten wordt gecompenseerd door productiviteitsgroei door het inzetten van AI in het productieproces. Bijkomend voordeel van een gezonde arbeidsmarkt is dat consumenten (werknemers) ook kunnen blijven consumeren. Lonen zijn vorig jaar flink gestegen en de inflatie neemt af zodat het reële inkomen is gestegen.

Daarnaast wordt er volop geïnvesteerd. Door bedrijven en door overheden. Bij een krachtiger economie horen ook hogere rentestanden. Tegelijkertijd zien we nog steeds een tendens van afnemende inflatie ook al is het tempo lager dan eerder verwacht en mogen we later dit jaar nog steeds een aantal renteverlagingen verwachten.

Het lijkt er daarmee op dat we de periode van laagconjunctuur alweer achter ons hebben gelaten en dat de groei zich de komende jaren verder kan herstellen.
Tegenover dit positieve beeld zijn er nog steeds risico’s op de bril van de belegger. Voortdurende geopolitieke spanningen in Oekraïne en het Midden-Oosten. En richting het najaar zal ook de focus gaan verschuiven naar de Amerikaanse verkiezingen. Aan de andere kant, risico’s horen bij beleggen en een belegger moet zich pas zorgen maken als er geen wolkje aan de lucht lijkt. Brede spreiding voorkomt ongelukken in de portefeuille en uiteindelijk volgen de beurzen de winstontwikkeling van de bedrijven.

Al met al zijn de vooruitzichten gunstig, de meewind van snel dalende rentes is dan wel afgenomen maar daar staat een sterke economische ontwikkeling tegenover en dat heeft uiteindelijk meer gewicht in de schaal voor een bestendig rendement.

 

Portefeuille structuur (Asset mix)

 

Economische groei

De meest recente raming van de economische groei van het IMF is deze maand gepubliceerd.  De verwachting voor 2024 is dit kwartaal weer verder verhoogd ten opzichte van eind vorig jaar en komt voor de wereldeconomie uit op 3,2%, dit was in oktober 2023 nog 2,9%.  Ook voor Europa verbetert de economische verwachting. Voor Duitsland wordt in 2024 na een periode van krimp weer groei verwacht, ook al is deze bescheiden.

Liquiditeit

De FED en de ECB hebben afgelopen jaren de rente fors verhoogd. De liquiditeit is door deze serie van renteverhogingen verminderd. Door de sterke ontwikkeling van de bedrijfscijfers en daarmee de verbeterde kasstromen en de verwachting dat later dit jaar de rente zowel in Amerika als in Europa zal worden verlaagd zal daarmee ook de liquiditeit in de markt verbeteren.

Waardering

De koerswinstverhouding van de wereldindex noteert nu rond de 18. Anderhalf punt hoger dan vorig kwartaal. Deze waardering is nog steeds redelijk te noemen. Zeker als we er rekening mee houden dat de gemiddelde koerswinstverhouding wordt verhoogd door een beperkt aantal aandelen die profijt hebben gehad van de belangstelling voor AI.
Technologie aandelen zijn wat duurder maar zijn nog lang niet gewaardeerd op de niveaus die we eind jaren 90 hebben gezien. Daarnaast zijn deze bedrijven in tegenstelling tot deze periode uitermate winstgevend. Wat verder opvalt is nog steeds het grote verschil in waardering tussen large caps en small caps.

Concluderend, de visie op economische groei, liquiditeit en waardering, geven ons voldoende overtuiging om te blijven overwegen in aandelen en deze overweging nog iets uit te breiden.

Aandelen

Wij hanteren een overwogen positie in aandelen. Binnen de aandelencategorie hanteren we een kleine onderweging op Amerikaanse aandelen ten gunste van Azië en de opkomende markten. Niet omdat wij negatief zijn op Amerikaanse aandelen maar omdat wij het gewicht van ruim 67% in regio Noord-Amerika te zwaar vinden in een goed gespreide aandelenportefeuille. Daarnaast adviseren wij voor een klein gedeelte een aantal thematische beleggingen in de portefeuille op te nemen. Langjarig verwachten wij van deze thema’s een betere performance dan de index.

Obligaties

Obligaties zijn na de serie renteverhogingen beter gewaardeerd dan we in jaren hebben gezien. Bij de huidige rentes zien wij weer mogelijkheden in deze categorie. Ook hebben de obligaties weer een bufferfunctie in geval van tegenvallende economische ontwikkelingen. Het extra voordeel van stijgende obligatiekoersen door een flink aantal renteverlagingen is meer naar de achtergrond geraakt door het gewijzigde rentebeleid van de centrale banken. Daar staat tegenover dat een obligatiebelegger langer kan profiteren van de huidige rentestand.
Wij spreiden het obligatiedeel van de portefeuille wereldwijd, dekken hierbij het valutarisico af en letten op de lopende kosten van de fondsen.

 

Conclusie

Het nieuwe jaar is na een voorzichtig begin goed begonnen. Eerder aangekondigde renteverlagingen zullen in aantal minder en pas later worden doorgevoerd dan waar de markt eerder rekening mee hield. Daar staat tegenover dat de economie en de bedrijfscijfers zich sterker ontwikkelen dan eerder verwacht. De fundamenten voor aandelen zien er gunstig uit.

Deviem visie

Beleggingsvisie vierde kwartaal 2023

By Nieuwscategorie

Rentepiek

Afgelopen kwartaal was een lastige periode voor beleggers. We zagen al een aantal beren op de weg als het ging om inflatie en rente en daar kwam de onrust in het Midden-Oosten bovenop. De grootste beweging werd in deze periode veroorzaakt door het oplopen van de lange rentes. Het beeld dat de wereldwijde economie koerst naar een zachte landing in plaats van een stevige recessie, waar vorig jaar voor werd gevreesd, zorgde ervoor dat de lange rente zowel in de verenigde staten als in Europa opliep. De kans op een snelle renteverlaging van de korte rente werd daarmee steeds minder realistisch. Toen Jerome Powell, de voorzitter van de FED, in september uitsprak de rente langer hoog te willen houden werd dit beeld versterkt.

Recent zien we dat de economie langzaam iets vertraagd. De werkloosheid lijkt iets op te lopen, bedrijfscijfers zien er over het algemeen redelijk uit, winsten nemen toe maar onderliggend zien we dat de omzetten dalen. Hieruit kunnen we opmaken dat de vraag aan het vertragen is maar dat bedrijven hun winstgevendheid op peil hebben gehouden door prijsverhogingen door te voeren.

Het goede nieuws is dat de inflatie aan het afnemen is. En in een omgeving van afvlakkende groei is de kans op nog een renteverhoging door de FED aanzienlijk gedaald. De eerste renteverlagingen worden nu ingeprijsd vanaf mei 2024. Daarnaast ziet het er niet naar uit dat de ECB nog een verhoging zal gaan doorvoeren.

Het lijkt er dus op dat we de piek in de rente zijn genaderd of hebben bereikt. Dat betekent dat een volgende rentestap een rentedaling kan zijn. Een omgeving van rentedaling is gunstig voor de financiële markten. Voor aandelen en voor obligaties.

Portefeuille structuur (Asset mix)

Economische groei

Afgelopen oktober heeft het IMF een actuele raming afgegeven voor de groeicijfers voor 2024. Deze verschillen niet van de voorspelling die in juli is gedaan. Dit is een beneden gemiddelde groei van 2,9% voor de wereldeconomie. Waarbij moet worden opgemerkt dat de groei in de ontwikkelde landen zoals de Verenigde Staten en Europa gemiddeld op 1,4% zijn geprognotiseerd. Dit bevestigt het beeld van een zachte landing. Voor Europa geldt dat de kans op een milde recessie wat groter is. Een land als Duitsland bevindt zich dit jaar in recessie.
Recent gepubliceerde bedrijfscijfers verrassen de markt dit kwartaal in positieve zin. Het onderliggend beeld is dat de omzetten wel dalen maar dat dit wordt gecompenseerd door hogere prijzen. De consument wordt dus wat voorzichtiger. De werkloosheid loopt langzaam iets op en geeft wat ruimte op de arbeidsmarkt. Al met al ervaren we dat er wat minder druk op de ketel staat en dat is per saldo gunstig voor het terugdringen van de inflatie.

Liquiditeit

De FED en de ECB hebben afgelopen tijd de rente fors verhoogd. De liquiditeit is door de serie van renteverhogingen verminderd maar het lijkt er nu wel op dat we het einde van de verkrappingscyclus hebben bereikt.

Waardering

De koerswinstverhouding van de wereldindex noteert nu rond de 15. Een punt lager dan vorig kwartaal. De waardering is redelijk te noemen. Zeker als we er rekening mee houden dat de gemiddelde koerswinstverhouding wordt verhoogd door een beperkt aantal aandelen die profijt hebben gehad van de belangstelling voor AI.

Als we kijken naar de relatieve waardering van obligaties ten opzichte van aandelen zien we dat obligaties weer aantrekkelijk geprijsd zijn. De situatie van de afgelopen jaren dat obligaties zeer duur waren ten opzichte van aandelen is verdwenen.

Alles bij elkaar (economische groei, liquiditeit en waardering) geeft ons voldoende overtuiging om te blijven overwegen in aandelen. Wij handhaven ons huidig advies.

Aandelen

Wij hanteren een licht overwogen positie in aandelen. Binnen de aandelencategorie hebben we een overweging in waarde-aandelen. Deze aandelen zijn minder rentegevoelig, kunnen gemakkelijker inflatie doorprijzen en kennen een lagere waardering. Daarnaast adviseren wij voor een klein gedeelte een aantal thematische beleggingen in de portefeuille op te nemen, deze beleggingen zijn meer groei gerelateerd maar zullen actueel blijven over de conjunctuur heen. Langjarig verwachten wij van deze thema’s een betere performance dan de index.

Wij hebben het gewicht in de regio Europa iets verlaagd. We zien in de huidige omgeving van matige groei en gemankeerde politieke slagkracht geen reden om een hoger gewicht dan gemiddeld in Europa aan te houden en geven de voorkeur aan de andere regio’s.

Obligaties

Obligaties zijn na de serie renteverhogingen beter gewaardeerd dan we in jaren hebben gezien. Bij de huidige rentes zien wij weer mogelijkheden in deze categorie. Ook hebben de obligaties weer een bufferfunctie in geval van tegenvallende economische ontwikkelingen. Per saldo kiezen wij nog steeds voor een sterke kwaliteit van de obligatiebeleggingen. Wij spreiden het obligatiedeel van de portefeuille wereldwijd, dekken hierbij het valutarisico af en letten op de lopende kosten van de fondsen.

Conclusie

Op dit moment prijst de markt aardig wat risico in. Dit betekent dat de markt ook positief kan verrassen. Je moet je pas zorgen maken als er geen oog is voor risico. Daarnaast lijkt het erop dat het einde van de renteverhogingen in zicht is. We zien grote verschillen in de waardering van aandelen. Het verschil in groei ten opzichte van waarde-aandelen is afgelopen kwartaal alleen maar opgelopen. In de categorie obligaties is er op de huidige rentestand eindelijk weer rendementsperspectief. Wat dat betreft is het beleggingsklimaat een stuk aantrekkelijker geworden.

 

Deviem visie

Beleggingsvisie derde kwartaal 2023

By Nieuwscategorie

Halverwege het jaar!

Nu we op de helft zijn van het jaar is het een goed moment om even terug te kijken hoe dit verlopen is. Een aantal zaken domineerden het beurssentiment met als belangrijkste factor de inflatieontwikkeling met daaraan gekoppeld de rente en natuurlijk de economische groei.
Daarnaast in het eerste kwartaal extra aandacht voor een eventuele bankencrisis. Een aantal kleinere regionale Amerikaanse banken kwamen in de problemen nadat in korte tijd de korte rente flink was opgelopen.

Het tweede kwartaal was het AI (Artificial Intelligence) dat in de schijnwerpers stond. Een groot deel van het positieve aandelenrendement in 2023 wordt gerealiseerd door een handjevol aandelen die met AI in verband worden gebracht zoals bijvoorbeeld Microsoft, NVIDIA, Apple, Alphabet en Amazon. Zonder deze 5 aandelen was het rendement op de Amerikaanse index S&P500 niet 12,5% maar 5%. Dat betekent dat de overige 495 aandelen amper hebben bijgedragen aan het positieve aandelenrendement.

De tweede jaarhelft en daarmee het komend kwartaal zal nog steeds in het teken staan van de inflatie en het daaraan gekoppelde rentebeleid. Deze week heeft de FED de rente (zoals verwacht) verder verhoogd naar 5,5% en dat is de hoogste stand in 22 jaar. De voorzitter van de centrale bank gaf daarbij aan dat de strijd tegen de inflatie nog niet gewonnen is. “Het zal nodig zijn om het beleid voor langere tijd restrictief te houden”, aldus Powell. Ook de ECB verhoogde de rente. Christine Lagarde zei dat de situatie per maand wordt beoordeeld, maar haar toon is echter milder dan eerder. Analisten verwachten dat verdere verhogingen waarschijnlijk niet nodig zullen zijn. Als de economie ook verder vertraagd zullen de centrale banken op den duur wellicht weer gaan verlagen. In dat geval is slecht nieuws voor de beurzen goed nieuws.

In ons basisscenario gaan wij uit van een zachte landing.

Portefeuille structuur (Asset mix)

 

Economische groei

De arbeidsmarkten zijn nog steeds goed gevuld en daarmee is de consument nog koopkrachtig. De consument is wel voorzichtiger geworden als we dit afmeten aan de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen. Het consumentenvertrouwen is echter niet een goede indicator voor het voorspellen van de economische groei maar volgt meer de ontwikkeling. Wij verwachten dat de economie redelijk blijft liggen, al is de groei uiteraard wel lager dan het langjarig gemiddelde. Ook nu zijn de verwachtingen van de bedrijfscijfers niet hooggespannen en dat geeft ruimte voor opwaartse verrassingen. De negatieve gevolgen van de hogere rente zullen we later dit jaar naar alle waarschijnlijkheid ervaren. Maar tot nu toe ziet het er naar uit dat we nog steeds te maken hebben met ons basisscenario van een zachte landing danwel een milde recessie begin 2024.

Liquiditeit

De FED en de ECB hebben deze week beide de rente verhoogd. De markt had deze verhoging ook al in geprijsd. Daarna wordt het afwachten.
Zelfs Klaas Knot, president van De Nederlandse Bank, die zich tot nu toe vrij streng heeft opgesteld, verwacht niet perse een verhoging later het jaar. De ontwikkeling van de inflatiecijfers zal daarvoor de komende maanden richting moeten geven.
De liquiditeit is door de serie van renteverhogingen verminderd maar het lijkt er nu wel op dat we het einde van de verhogingscyclus zijn genaderd.

Waardering

De koerswinstverhouding van de wereldindex noteert rond de 16. Dat is weer iets hoger dan het vorig kwartaal maar nog steeds een stuk lager dan begin 2022. De waardering is redelijk te noemen. Zeker als we er rekening mee houden dat de hogere koerswinstverhouding wordt veroorzaakt door een beperkt aantal aandelen die profijt hebben gehad van de belangstelling voor AI.

Als we kijken naar de relatieve waardering van obligaties ten opzichte van aandelen zien we dat obligaties weer aantrekkelijk geprijsd zijn. De situatie van de afgelopen jaren dat obligaties zeer duur waren ten opzichte van aandelen is verdwenen.

Alles bij elkaar (economische groei, liquiditeit en waardering) geeft ons voldoende overtuiging om te blijven overwegen in aandelen. Wij handhaven onze huidig advies.

Aandelen

Wij hanteren een licht overwogen positie in aandelen. Binnen de aandelencategorie hebben we een overweging in waarde-aandelen. Deze aandelen zijn minder rentegevoelig, kunnen gemakkelijker inflatie doorprijzen en kennen een lagere waardering. Daarnaast adviseren wij voor een klein gedeelte een aantal thematische beleggingen in de portefeuille op te nemen, deze beleggingen zijn meer groei gerelateerd maar zullen actueel blijven over de conjunctuur heen. Langjarig verwachten wij van deze thema’s een betere performance dan de index.

Afgelopen kwartaal hebben deze thema’s uitstekend gepresteerd vanwege de vraag naar AI aandelen. Wij verwachten dat waarde-aandelen nog een inhaalslag kunnen maken omdat ook deze bedrijven uiteindelijk baat hebben bij de ontwikkeling rond kunstmatige intelligentie ten behoeve van hun eigen productiviteit.

Wij houden vast aan onze regioallocatie met een onderwogen positie in Amerikaanse aandelen en een overwogen positie in opkomende markten en de Pacific.

Obligaties

Obligaties zijn na de serie renteverhogingen beter gewaardeerd dan we in jaren hebben gezien. Bij de huidige rentes zien wij weer mogelijkheden in deze categorie. Ook hebben de obligaties weer een bufferfunctie in geval van tegenvallende economische ontwikkelingen. Per saldo kiezen wij nog steeds voor een sterke kwaliteit van de obligatiebeleggingen. Wij spreiden het obligatiedeel van de portefeuille wereldwijd, dekken hierbij het valutarisico af en letten op de lopende kosten van de fondsen.

Conclusie

In de tweede jaarhelft zijn er mogelijkheden voor verrassingen. Als de risico’s van inflatie, renteverhogingen en geopolitieke dreigingen afnemen staat er nog voldoende geld aan de zijlijn om in te stappen. Wij adviseren niet om te timen maar om belegd te blijven. Hiermee ontloop je het risico om de beste dagen van het jaar te missen. Immers als je wacht tot de risico’s zijn verdwenen is de markt hier al op voorgesorteerd.

 

Feestelijke opening van ons nieuwe kantoor in Groningen.

By Nieuwscategorie

Op 25 april werd ons kantoor aan de Griffeweg te Groningen officieel geopend.
Het was volle bak met klanten die op de uitnodiging waren afgekomen. Wij zijn trots op het succes van Deviem Vermogensadvies en danken alle klanten voor hun vertrouwen in ons en ons mooie bedrijf.

Na de opening door Johan Pekelder en Hans Nijland kregen de klanten een mooie presentatie van Bas Blokzijl waarin hij vertelde hoe het vanaf dag één is gelopen tot waar we nu staan.

Vervolgens nam onze beleggingsstrateeg Meint Bies het woord om uiteen te zetten hoe de financiële markten er voor staan en hoe je daar het beste op in kunt spelen met je beleggingsportefeuille.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde avond!

Deviem visie

Beleggingsvisie tweede kwartaal 2023

By Nieuwscategorie

Rentepiek in zicht

Na een goede start en daarna een zijwaartse beweging van de aandelenbeurzen de afgelopen maanden zou je zeggen dat er niet veel aan de hand is geweest. Niets is minder waar. Waar de markten in eerste instantie de focus legden op de ontwikkeling van de inflatiecijfers en daarmee een verwachting van de rentebeweging werd maart opgeschrikt door onrust op de financiële markten.

Een flinke rentestijging kan zorgen voor frictie op die markten en dit kan ongelukken veroorzaken. Dit zagen we terug bij de middelgrote bank SVB in Amerika en vlak daarna in Europa bij Credit Suisse. Later zagen we een zelfde problematiek bij een aantal andere middelgrote banken in de VS.

Door de opgelopen rente onttrokken Amerikaanse spaarders hun geld en herbelegden deze middelen in geldmarktfondsen waarbij een aanzienlijk hogere rente kon worden ontvangen. Aangezien de SVB niet alle middelen paraat had en een deel van de overtollige middelen had belegd in langlopende staatsobligaties kwam er al snel een tekort. Bij verkoop van de staatsobligaties werd er namelijk een verlies gerealiseerd dat kon worden afgeboekt op het eigen vermogen. Dit vergrootte de onrust en daardoor ontstond er al snel een bankrun op deze bank.

Aangezien geen enkele bank bestand is tegen een bankrun heeft de FED snel geacteerd en de spaartegoeden gegarandeerd, daarmee was de grootste onrust bezworen. In de situatie bij Credit Suisse zagen we een ander scenario. Na een serie van afboekingen, boetes en mislukte herstructureringen verloren spaarders uiteindelijk hun vertrouwen in deze bank. Toen Saudi National Bank, de grootste aandeelhouder, bekend maakte geen geld meer in de Zwitserse bank te willen pompen was het hek van de dam. Uiteindelijk werd de bank gered door liquiditeitssteun van de Zwitserse nationale bank en een overname door UBS. Twee verschillende incidenten met op de achtergrond een gemeenschappelijk probleem. De opgelopen rente.

De centrale banken gebruiken dit wapen om de economie af te koelen en daarmee de inflatie terug te brengen naar het gewenste niveau van 2%. De grootste effecten van dit beleid zullen we pas later dit jaar zien omdat door dit beleid de kredietverschaffing aan bedrijven wordt bemoeilijkt en daarmee de groei wordt afgeremd. Op het gebied van de eindconsument valt het effect wel mee. Huishoudens hebben in de coronatijd buffers kunnen aanleggen en de grootste rentelast zit hem vaak in de hypotheek. Veel hypotheken zijn in de periode van negatieve rente verstrekt of overgesloten en staan daarmee langjarig vast op lage renteniveaus.

Op dit moment zien we dat de inflatie op het gebied van energie flink afgenomen is, voedselprijzen zullen later dit jaar waarschijnlijk gaan zakken en van een tekort aan chips en problematiek in de toeleveringsketens is amper meer sprake. Echter de loonkostenstijging is hardnekkig en zal pas gedrukt worden door een ruimere arbeidsmarkt. Daar komen de financiële condities om de hoek kijken. Als er minder krediet kan worden verstrekt zal dit uiteindelijk ten laste gaan van investeringen en werkgelegenheid.

Zoals de kaarten nu zijn geschud blijft de FED bij een kwart procent in mei en is de rente daarmee aangekomen op een niveau van 5,25%. ECB verhoogt rente voor de zevende opeenvolgende keer, nu naar 3,25%. De verwachting is dat er nog twee verhogingen van 0,25% op stapel staan. Eén in juni en één in juli. Daarna zullen beide centrale banken een rustperiode inlassen om te kijken of de maatregelen voldoende effect sorteren.

Wij verwachten dat het hier bij blijft, de Amerikaanse rentemarkt prijst al een aantal verlagingen in voor het einde van het jaar, maar daarvoor zal de groei eerst nog wat verder moeten afzwakken. Tot nu toe valt de ontwikkeling van de bedrijfscijfers nog alleszins mee maar zoals eerder benoemt moeten de effecten van de renteverhogingen nog blijken.

 

Portefeuille structuur (Asset mix)

 

Economische groei

Tot nu toe vallen de Amerikaanse bedrijfscijfers mee. Meer dan 75% van de gerapporteerde cijfers vallen hoger uit dan verwacht. Nu lagen de verwachtingen niet al te hoog maar we zien hier het positieve effect van kostenbesparingen en het gedeeltelijk kunnen doorprijzen van de hoge inflatie. Hierdoor neemt de winstmarge toe. In reële termen (Nominale groei -/- inflatie) is de groei wel beneden gemiddeld en zal dit ook nog wel even voortduren in de ontwikkelde markten. De negatieve gevolgen van de hogere rente zullen we later dit jaar naar alle waarschijnlijkheid ervaren. Maar tot nu toe ziet het er naar uit dat we nog steeds te maken hebben met ons basisscenario van een milde recessie.

Hier staat tegenover de meevallende groeiontwikkeling van China. Met een groei van 4,5% in het eerste kwartaal ligt de jaardoelstelling van 5% wel heel dicht bij. Aangezien het inflatiecijfer in China nog onder de 1% ligt hebben we hier te maken met een omgekeerde situatie ten opzichte van de westerse wereld. Wat niet meehelpt voor China is de sluimerende handelsoorlog met de VS en de geopolitieke onrust. Vanuit Chinees perspectief biedt dit ook weer kansen voor de lange termijn en vanuit beleggingsperspectief zijn er bij een ontvlechting van de Chinese en Amerikaanse economie meer spreidingsmogelijkheden.

Liquiditeit

Op dit moment hebben zowel de FED als de ECB nog een aantal renteverhogingen aangekondigd. De markt rekent nu op een verhoging tot 5,25% van de FED, voor de ECB gaat men uit van nog drie verhogingen tot een niveau van 3,75%. Daarna wordt een rentepauze verwacht. De hogere rentevoeten zorgen voor verminderde liquiditeit.

Waardering

De koerswinstverhouding van de wereldindex noteert rond de 15,7. Dat is iets hoger dan vorig kwartaal maar nog steeds een stuk lager dan begin 2022. De waardering is redelijk te noemen. Als we kijken naar de relatieve waardering van obligaties ten opzichte van aandelen zien we dat met name bedrijfsobligaties weer aantrekkelijk geprijsd zijn. De situatie van de afgelopen jaren dat obligaties zeer duur waren ten opzichte van aandelen is verdwenen en al helemaal in dit segment.

Alles bij elkaar (economische groei, liquiditeit en waardering) geeft ons voldoende overtuiging om te blijven overwegen in aandelen. Maar we brengen de overweging wel iets terug ten gunste van bedrijfsobligaties.

Aandelen

Wij hanteren een licht overwogen positie in aandelen. Binnen de aandelencategorie hanteren we een overweging in waarde-aandelen. Deze aandelen zijn minder rentegevoelig, kunnen gemakkelijker inflatie doorprijzen en kennen een lagere waardering. Daarnaast adviseren wij voor een klein gedeelte een aantal thematische beleggingen in de portefeuille op te nemen, deze beleggingen zijn meer groei gerelateerd maar zullen actueel blijven over de conjunctuur heen. Langjarig verwachten wij van deze thema’s een betere performance dan de index.

Wij houden vast aan onze regioallocatie met een onderwogen positie in Amerikaanse aandelen en een overwogen positie in opkomende markten en de Pacific.

Obligaties

Obligaties zijn na de serie renteverhogingen weer beter gewaardeerd dan we in jaren hebben gezien. Bij de huidige rentes en kredietopslagen zien wij weer potentie in deze categorie. Ook hebben de obligaties weer een bufferfunctie in geval van tegenvallende economische ontwikkelingen. Wij zien kansen in kredietwaardige bedrijfsobligaties. De rente op dit type obligaties is vorig jaar gestegen van 1,2% naar 4,2%. De kredietopslagen van deze categorie zijn aantrekkelijk geprijsd en het risico van wanbetaling is beperkt. Per saldo kiezen wij nog steeds voor een sterke kwaliteit van de obligatiebeleggingen. Wij spreiden het obligatiedeel van de portefeuille wereldwijd, dekken hierbij het valutarisico af en letten op de lopende kosten van de fondsen.

 

Conclusie

Een zijwaartse beurs in het eerste kwartaal maakt zich op voor het bereiken van een rentepiek. Wij verwachten nog een paar verhogingen maar daarna een langere rentepauze. Mocht de groei tegenvallen dan hebben de centrale banken weer de mogelijkheid om de rente te verlagen. In dat geval profiteren zowel aandelen als obligaties.

Deviem visie

Beleggingsvisie eerste kwartaal 2023

By Nieuwscategorie

Focus op de economie

Het afgelopen jaar was een bijzonder en uitdagend beleggingsjaar. Naast een correctie op de aandelenmarkt zagen we een nog grotere correctie op de obligatiemarkt. Er was weinig ruimte om te schuilen.

De uitgangssituatie voor 2023 ziet er gelukkig iets beter uit! Aandelenkoersen zijn al voorgesorteerd op economisch mindere tijden en op obligatiebeleggingen kan weer rendement worden gemaakt. De vraag voor dit jaar zal zijn in hoeverre de economische werkelijkheid gaat verschillen van de verwachtingen. Er is ruimte voor meevallers.

Een positieve factor kan zijn het opengaan van de Chinese economie. Na een lange periode van een zeer streng non-covid beleid is China overgegaan tot versoepeling. Dit kan een impuls betekenen aan de vraagzijde van de wereldeconomie als tegenwicht voor de afnemende vraag uit Noord-Amerika en Europa. Daarnaast houdt men rekening met het scenario dat de regio’s Noord-Amerika en Europa juist net niet in recessie belanden of een milde recessie ondergaan.

Een tweede positieve factor is dat na de extreme inflatiecijfers van 2022, de inflatiecijfers zich waarschijnlijk meer naar normale niveaus gaan bewegen. Dit heeft te maken met de hoge vergelijkingsgrondslag ten opzichte van 2022. Voor oplopende inflatie zouden de prijzen dit jaar met hetzelfde percentage of meer moeten stijgen dan vorig jaar. De kans hierop lijkt erg klein gezien de prijsdalingen van bijvoorbeeld energie. Daarnaast zal een lagere economische activiteit in 2023 ook geen druk op de prijzen leggen. Hierdoor zou er in de tweede jaarhelft een einde kunnen worden gemaakt aan de verkrappingscyclus van de centrale banken.

Het jaar is in ieder geval alvast positief begonnen en een oude beurswijsheid zegt: Hoe januari gaat, zo gaat het jaar.

Portefeuille structuur (Asset mix)

Economische groei

De focus van de financiële markten verschuift van inflatiecijfers naar bedrijfscijfers. Uit de ontwikkeling van de bedrijfscijfers valt namelijk af te leiden of het beleid van de centrale bankiers effectief is. Afzwakkende cijfers duiden op een lagere groei en daarmee op een lagere inflatieverwachting.

Als we kijken naar de bedrijfsresultaten die momenteel worden gepubliceerd dan zien we dat deze nog niet al te sterk zijn. Een aantal grote Tech bedrijven hebben al reorganisaties aangekondigd. In de huidige goedgevulde arbeidsmarkt leidt dit nog niet direct tot massawerkloosheid. Als uiteindelijk blijkt dat de werkloosheid oploopt en de inflatie afneemt is dit voldoende input voor de FED om haar verkrappingsbeleid te draaien naar een soepeler beleid.

Liquiditeit

Op dit moment hebben zowel de FED als de ECB nog een aantal renteverhogingen aangekondigd. De markt rekent nu op een verhoging tot 5% van de FED, voor de ECB gaat men uit van nog drie verhogingen tot een niveau van 3,75%. Daarna wordt het onzeker. Afhankelijk van de inflatieontwikkeling en de economische omgeving kan wellicht het roer weer om.

Waardering

Wat betreft de waardering zien we dat de markt al een voorschot had genomen op economisch mindere tijden. De koerswinstverhouding van de wereldindex noteert rond de 14,4 waar deze begin 2022 nog boven de 20 noteerde. Bij een dalende winstontwikkeling van bedrijven loopt dit cijfer op, maar op dit moment is er sprake van een redelijk gunstige waardering.

Zeker als we onderscheid maken tussen groeiaandelen en waarde-aandelen. De rentegevoeligheid van groeiaandelen maakt deze categorie nog steeds kwetsbaar. Waarde-aandelen daarentegen zijn minder rentegevoelig, kunnen meestal inflatie doorberekenen en kennen een lagere waardering. Er komt een moment dat groeiaandelen relatief weer aantrekkelijker worden maar dat moment is volgens ons nu nog niet aangebroken.

Alles bij elkaar (economische groei, liquiditeit en waardering) geeft ons voldoende comfort om te blijven overwegen in aandelen. De case voor obligaties moet nog wat sterker worden willen we hier vanaf wijken. We houden de vinger aan de pols.

Aandelen

Tot nu toe houden we vast aan onze inzet op waarde-aandelen om de hierboven genoemde reden. Verder houden we vast aan onze keuze voor bedrijven die zich met schone energie bezighouden. Schommelende energieprijzen, de klimaatakkoorden en geopolitieke risico’s hebben ervoor gezorgd dat de noodzaak voor de energietransitie actueel blijft en dat hierdoor een structurele instroom van middelen te verwachten valt.

Wij hebben het gewicht in Amerikaanse aandelen licht afgebouwd ten gunste van de overige regio’s. We gaan ervan uit dat de FED eerder klaar is met haar renteverhogingen dan de ECB en dat daarmee de dollar in waarde inlevert ten opzichte van de euro.

Obligaties

Obligaties hebben in 2022 historisch slecht gepresteerd. We hadden dat jaar dan ook te maken met een forse stijging van de korte en lange rente in zowel de VS als Europa.

Per saldo hebben we het verlies op obligaties kunnen beperken door onze keuze voor een tactisch lagere weging in obligaties en de keuze voor een korte duration en een goede kwaliteit van onze obligatiebeleggingen. Bij de huidige rentes en kredietopslagen zien wij weer potentie in deze categorie. Bij deze renteniveaus hebben obligatiebeleggingen weer een bufferfunctie in geval van tegenvallende economische ontwikkelingen. Wij zien kansen in kredietwaardige bedrijfsobligaties. De rente op dit type obligaties is vorig jaar gestegen van 1,2% naar 4,2%. De kredietopslagen van deze categorie zijn aantrekkelijk geprijsd en het risico van wanbetaling is beperkt.

Per saldo kiezen wij nog steeds voor een sterke kwaliteit van de obligatiebeleggingen en kiezen we voor een gemiddeld kortere duration van onze obligatiebeleggingen. Bij de huidige rentecurve krijgen we op kortere obligaties dezelfde rente als op langere obligaties maar lopen we een lager renterisico in het geval de rente toch verder stijgt.

Wij spreiden het obligatiedeel van de portefeuille wereldwijd, dekken hierbij het valutarisico af en letten op de lopende kosten van de fondsen.

Conclusie

Dalende beurzen door een hoge inflatie en oplopende rentes maakten het de beleggers vorig jaar niet makkelijk. Het lijkt erop dat de druk van renteverhogingen in de loop van het jaar van de ketel gaat. De onbekende factor is nu de ontwikkeling van de economische groei. Ontwijken wij een recessie of zal de economische impact toch zwaarder zijn? Wij houden rekening met de kans dat de economie wel afkoelt maar dat een diepe recessie ons blijft bespaart. In dat scenario is er ruimte voor herstel.

Deviem visie

Beleggingsvisie vierde kwartaal 2022

By Nieuwscategorie

Inflatie en onzekerheid

In oktober kwam het IMF met een nieuwe update over haar World Economic Outlook: Getiteld ‘Countering the cost-of-living crisis’. Het IMF ziet een breed gedragen en sterker dan verwachte vertraging, met een inflatie die hoger is dan in tientallen jaren is waargenomen.

Per saldo heeft het IMF de groeiraming voor 2022 iets verhoogd en die van 2023 iets verlaagd ten opzichte van de outlook van juli 2022.

Haar boodschap is “dat het monetaire beleid de koers moet blijven volgen om de prijsstabiliteit te herstellen, en het begrotingsbeleid gericht moet zijn op het verlichten van de druk op de kosten van levensonderhoud, terwijl een voldoende strakke koers wordt gehandhaafd die in overeenstemming is met het monetaire beleid. Structurele hervormingen kunnen de inflatiebestrijding verder ondersteunen door de productiviteit te verbeteren en de aanbodbeperkingen te verlichten, terwijl multilaterale samenwerking noodzakelijk is om de transitie naar groene energie te versnellen en versnippering te voorkomen.”

Dat dit niet altijd goed gaat zagen we recent in het Verenigd Koninkrijk waar een fantasie begroting zorgde voor het tijdelijk moeten ingrijpen van de Bank of England. En waardoor uiteindelijk premier Liz Truss haar ontslag heeft ingediend.

Het afgelopen kwartaal zagen we veel onzekerheid op de financiële markten. De onzekerheid op de aandelenmarkt wordt gemeten met de VIX-indicator, de obligatiemarkt met de MOVE-indicator. Hoe beweeglijker de markt hoe hoger deze indicator.

De laatste is de afgelopen tijd het meest beweeglijk en dit komt overeen met de onzekerheid over de vraag waar de rente naartoe gaat. Er wordt met grote interesse gekeken naar de ontwikkeling van de inflatie en daarmee het te verwachten rentebeleid: Wanneer wordt de piek gezet. Het goede nieuws is dat er de nodige signalen zijn dat we voor nu het hoogtepunt bereiken. Dat begint met de vergelijkingsgrondslag ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast zien we al flink lagere prijzen op de grondstofmarkten zoals de gasprijs en staat de huizenmarkt onder druk vanwege de gestegen rente.

De loonkostenontwikkeling wordt bepaald door de ontwikkeling van onder andere de bedrijfswinsten. Wat dat betreft zien we nog steeds geen grote terugval. In de huidige markt betekent het rapporteren van lagere bedrijfswinsten en oplopende werkloosheid op dat vlak goed nieuws. De financiële markten kunnen dan over de huidige rentepiek heen kijken.

Zoals ook vorig kwartaal door ons opgemerkt: Op de langere termijn weten wij dat een goede bescherming tegen inflatie het hebben van bezit is. We moeten echter alleen door een onzekere periode heen met fluctuerende koersen. Maar een ervaren belegger weet dat dit erbij hoort en stoort zich niet aan de waan van de dag.

Portefeuille structuur (Asset mix)

De focus van de financiële markten ligt ook nu nog steeds volledig op de inflatieontwikkeling en het daaruit voorvloeiende monetaire beleid. Daardoor zijn ook de renteverwachtingen weer gewijzigd. Komende week volgen er een aantal rentebesluiten. De markt rekent erop dat zowel de ECB als de FED de rente verhogen met 0,75%. Deze verhoging is daarmee al in geprijsd. Beleggers zullen meer geïnteresseerd zijn in een hint op het toekomstige rentebeleid.

Als we kijken naar de bedrijfsresultaten dan zien we dat die nog steeds redelijk op niveau zijn gebleven. De verwachting is echter wel dat de omgevingsfactoren van een hoge inflatie en oplopende rentes de resultaten onder druk gaan zetten. Het IMF gaat hier in haar ramingen ook vanuit voor 2023. De huidige verwachting is dat de VS en de Eurozone in 2023 in een milde recessie belanden. Uiteindelijk is een recessie ook het medicijn tegen een hoge inflatie. De wegvallende vraag zal in dat geval de druk op de prijsvorming wegnemen.

Wat betreft de waardering zien we dat de markt al een voorschot heeft genomen op economisch mindere tijden. De koerswinstverhouding van de wereldindex noteert rond de 12,9 waar deze vorig jaar nog boven de 20 noteerde. Daarmee is de waardering van aandelen weer wat aantrekkelijker geworden. In de huidige omgeving van oplopende rentes verwachten wij wel dat groeiaandelen het moeilijker blijven hebben dan waarde-aandelen.

De afnemende liquiditeit in de markt heeft echter wel doorgezet. Vanwege de oplopende inflatie is zowel de Fed als de ECB bezig te verkrappen en dit zien we duidelijk terug in de gestegen 10-jaars rentes.

Vanwege de combinatie van een lagere economische groei een verkrappend beleid van centrale banken maar een verbeterde waardering van aandelen blijven wij overwogen in aandelen en onderwogen in obligaties. Bij het pieken van de inflatie is er ruimte voor herstel.

Aandelen

Momenteel zitten we midden in het cijferseizoen van het derde kwartaal. Tot nu toe zien we een gemengd beeld waarbij overall nog geen sprake is van een sterke terugval van deze cijfers. Wij houden er wel rekening mee dat het volgend kwartaal moeilijker wordt deze cijfers vast te houden. Onze inzet op waarde-aandelen heeft tot nu toe goed uitgepakt, dit geldt ook voor onze keuze voor bedrijven die zich met schone energie bezighouden. De hoge energieprijzen hebben ervoor gezorgd dat deze bedrijven dit jaar uitstekend hebben gepresteerd.

Wij houden vast aan onze huidige regiowegingen, waarbij de wegingen niet veel afwijken van de benchmark wegingen.

Obligaties

Obligaties hebben het ook afgelopen kwartaal erg moeilijk gehad en 2022 is tot nu toe een zeer slecht beleggingsjaar voor obligaties. We hebben dit jaar dan ook te maken met een forse stijging van de lange rente in zowel de VS als Europa. Per saldo is het verlies op obligaties beperkt gebleven door onze keuze voor een korte duration en goede kwaliteit van onze obligatiebeleggingen. Bij de huidige rentes – de Amerikaanse 10-jaars rente noteert rond de 4,2%  en de Nederlandse 10-jaars rente noteert rond 2,75% – zien wij weer wat meer potentie in deze assetcategorie. Bij deze renteniveaus hebben obligatiebeleggingen weer een bufferfunctie in geval van tegenvallende economische ontwikkelingen.

Dit is de reden dat wij hebben besloten om een deel van de kortlopende obligaties om te ruilen naar obligaties met een iets langere looptijd.
Wij spreiden het obligatiedeel van de portefeuille wereldwijd, dekken hierbij het valutarisico af en letten op de lopende kosten van de fondsen.

Conclusie

Een onzekere economie, hoge inflatie en oplopende rente maakt het de belegger dit jaar niet makkelijk. Het kan aanlokkelijk lijken om te verkopen in een onrustige markt, maar meestal is dit niet de juiste keuze. Het timen van de markt is onmogelijk en de belegger weet dat hij wordt beloond op de lange termijn voor het nemen van risico. De aandelenbeurs loopt gemiddeld driekwart jaar voor op de economische ontwikkelingen. Als de inflatie en daarmee de rente heeft gepiekt kan de belegger zich weer focussen op de toekomst. En zoals het IMF oppert zouden de beleidsmakers de huidige onzekere tijd aan moeten grijpen voor een versnelde energietransitie en het doen van structurele hervormingen om toekomstige inflatiedruk te bezweren.