Vragen?

Wij beantwoorden deze graag. Om het u makkelijk te maken, lichten we hier de meestvoorkomende vragen vast toe. Wilt u meer weten? Bel of mail ons dan gerust.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hoe open ik een rekening bij Deviem Vermogensadvies?

Een rekening openen is heel gemakkelijk. Neem contact met ons op en wij nemen u de administratieve zaken zo veel mogelijk uit handen.

Contact

Wat is een depotbank?

Deviem Vermogensadvies houdt zelf geen geld en effectenrekening van zijn beleggende klanten aan. Wij openen op uw naam een effectenrekening bij een depotbank. De depotbank is verantwoordelijk voor onder meer de administratieve afhandeling en de bewaring van uw effectenportefeuille.

Wat is de AFM?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werkt. Meer informatie over de AFM op www.afm.nl.

Waar worden mijn beleggingen geadministreerd en bewaard?

Voor het aan- en verkopen en bewaren van uw beleggingen werken wij samen met Saxo Bank. Wij openen daar een eigen rekening op uw eigen naam. Saxo heeft een Systemically Important Financial Institution (SIFI) aanduiding van de DFSA. Dit keurmerk wordt gegeven aan financiële instellingen die belangrijk worden geacht voor het functioneren van het financiële systeem en gaat gepaard met strenger toezicht en hogere kapitaaleisen. De Nederlandse vestiging staat onder toezicht van de Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), naast de Deense Financiële Toezichthouder (DFSA).

Kunnen jullie mijn geld overal naartoe boeken?

Nee, dit kunnen wij niet. Wij werken met volledige vermogensscheiding. Om de posities van onze klanten zo goed mogelijk te beschermen werken wij altijd met een vaste tegenrekening. De tegenrekening is uw eigen bankrekening waar niemand anders bij kan, ook Deviem Vermogensadvies niet. Het is alleen mogelijk om geld vanaf deze vaste tegenrekening van en naar uw effectendepot te boeken. Wij doen dus de aan- en verkopen binnen uw effectendepot maar we kunnen niet bij uw geld.

Wat zijn de kosten?

Onze kostenstructuur is helder, transparant en concurrerend. Voor meer informatie over ons tarief kunt u, per e-mail of telefonisch, contact met ons opnemen. 

Contact

Hoe word ik over mijn beleggingen geïnformeerd?

Naast het persoonlijk contact ontvangt u ieder kwartaal een uitgebreide rapportage met een overzicht van uw beleggingen waarin u duidelijk kunt zien wat het resultaat is. Bovendien is uw beleggingsportefeuille 24 uur per dag te volgen op uw persoonlijke pagina op www.deviem.nl of via onze app op uw mobiele telefoon of tablet.

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben of een klacht heb?

Wij streven naar tevreden klanten. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over onze dienstverlening. Laat het ons weten indien u niet tevreden bent of een klacht heeft. Hebben wij uw klacht niet naar uw tevredenheid afgehandeld dan kunt u ook formeel een klacht indienen.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen op onderstaand adres:

Deviem Vermogensadvies
Griffeweg 97-6
9723 DV Groningen

Ook kunt u telefonisch contact opnemen op het telefoonnummer: 050-2115252

De behandeling van uw klacht

Deviem streeft ernaar zo spoedig mogelijk op uw klacht te reageren. Uiterlijk binnen 2 weken na het indienen van uw klacht, kunt u van ons een ontvangstbevestiging verwachten, en uiterlijk binnen 6 weken na de ontvangstbevestiging krijgt u van ons een inhoudelijk besluit op uw klacht.

Onafhankelijke bemiddeling

Bent u het niet eens met ons besluit op uw klacht, of heeft u niet binnen 8 weken na het indienen van uw klacht van Deviem een besluit ontvangen? Dan kunt u een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Het Kifid is een onafhankelijk geschilleninstituut dat zich richt op geschillen met financiële dienstverleners. U kunt uw klacht bij het Kifid in dienen, uiterlijk 1 jaar nadat u uw klacht bij Deviem heeft ingediend, of binnen uiterlijk 3 maanden nadat Deviem u op de hoogte heeft gebracht van het door Deviem genomen besluit op uw klacht (de langste van beide termijnen geldt).

Voor meer informatie over de bemiddelingen door het Kifid kunt u de website van het Kifid www.kifid.nl raadplegen of telefonisch contact opnemen via 070 333 8 999.

Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de civiele rechter. U kunt daarna uw klacht echter niet meer voorleggen aan het Kifid.

Kan ik de dienstverlening opzeggen, als ik dat zou willen?

Ja, dat is heel gemakkelijk. Uw adviesovereenkomst met Deviem Vermogensadvies is dagelijks opzegbaar.

Wat gebeurt er met mijn geld als Deviem Vermogensadvies failliet gaat?

Daar gebeurt niets mee. Uw geld staat veilig op een rekening op uw naam, bij de depotbank. Daar blijft het, ook als wij failliet zouden gaan. U kunt hier dan zelf over beschikken.

Wat gebeurt er met mijn beleggingen als de depotbank failliet gaat?

Uw beleggingen zijn veilig. Uw effecten zijn beschermd en worden door Saxo bewaard op een aparte rekening, zoals de Europese regelgeving vereist.  Uw effecten vallen hierdoor buiten de boedel van een bank en er kan nooit aanspraak op worden gemaakt.

Voldoet Deviem aan de wettelijke vereisten om beleggingsdienstverlening aan te bieden?

Deviem Vermogensadvies heeft een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De directie van Deviem Vermogensadvies is door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid. Vervolgens is er een vergunning verleend. De AFM houdt doorlopend gedragstoezicht op alle ondernemingen in het register. Deviem Vermogensadvies is opgenomen in dat register.

Hoe gaat Deviem Vermogensadvies om met belangentegenstellingen?

Deviem Vermogensadvies heeft beleid over belangentegenstellingen. Het doel van dit beleid is het voorkomen van schade bij cliënten van Deviem. Het beleid is erop gericht Deviem in staat te stellen maatregelen te nemen om (mogelijke) belangenconflicten te identificeren, voorkomen, beheersen en controleren. Het tegengaan en beheersen van belangenconflicten is onderdeel van de integere bedrijfsvoering van Deviem. Als er zich toch een belangentegenstelling voordoet, zal Deviem u hiervan onverwijld in kennis stellen.

Hoe onafhankelijk is Deviem Vermogensadvies?

Deviem geeft 100% onafhankelijk advies. Deviem heeft geen eigen fondsen, geen eigen posities en is niet betrokken bij emissies. Daarnaast ontvangt Deviem geen vergoedingen van toeleveranciers, beleggingsinstellingen of fondsenhuizen van de posities in uw portefeuille. Voor transacties is er een all-in fee afgesproken bij de depotbank, waardoor het niet uitmaakt hoeveel wijzigingen u aanbrengt in de portefeuille. Deze prijs wordt één op één aan u doorbelast.

Hoe gaat Deviem om met de Europese Verordening op het gebied van duurzaamheidsinformatie (SFDR)?

Aansluitend op het klimaatakkoord van Parijs is de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) op 10 maart 2021 in werking getreden. De regeling stimuleert openheid bij financiële marktpartijen over hoe zij omgaan met duurzaamheidsrisico’s en de impact van de beleggingen op duurzaamheidsfactoren.

Duurzaamheidsrisico’s

Duurzaamheidsrisico’s zijn gebeurtenissen die zich op ecologisch, sociaal of governance gebied kunnen voordoen, die een (mogelijk) negatief effect hebben op de waarde van de belegging. Bijvoorbeeld (imago) schade aan een onderneming, na een door de onderneming veroorzaakte natuurramp, zoals een olielek. Of een onderneming die producten ontwikkelen die door wijzigingen in klimaatwetgeving niet meer verkocht mogen worden en daarom hun waarde verliezen.

Duurzaamheidsrisico’s maken onderdeel uit van ons beleggingsbeleid. Net als andere risico’s, kunnen duurzaamheidsrisico’s gevolgen hebben voor het rendement op uw beleggingen. Bij het selecteren van beleggingen zullen wij daarom ook altijd kijken naar de mogelijke duurzaamheidsrisico’s en welke mitigerende maatregelen wij eventueel kunnen treffen. Deviem en haar medewerkers houden via diverse opleidingen hun kennis op het gebied van (duurzaam) beleggen actueel. Hierdoor houden wij onze kennis actueel om relevante beleggings- en duurzaamheidsrisico’s effectief te kunnen wegen en zo nodig te beperken. Dit draagt bij aan evenwichtige portefeuilles voor onze klanten.

Ook bij het vaststellen van ons beloningsbeleid houden wij rekening met duurzaamheidsrisico’s. Het beloningsbeleid voor medewerkers van Deviem is erop gericht een redelijke beloning te bieden die in overeenstemming is met wet- en regelgeving en de kernwaarden van Deviem. In lijn met de SFDR bevatten de (prestatie)doelstellingen voor de medewerkers en bestuurders geen prikkels tot het nemen van buitensporige (duurzaamheid) risico’s. Dit betekent dat medewerkers of Deviem zelf geen extra vergoedingen ontvangen wanneer (duurzame) beleggingstitels worden geadviseerd.

Ongunstige effecten op duurzaamheid

Duurzaamheidsrisico’s kunnen gevolgen hebben voor de waarde van beleggingen, maar andersom kunnen beleggingen ook gevolgen hebben op duurzaamheid. Bij het beleggen kan dan ook gelet worden op de impact die beleggingen hebben op duurzaamheidsfactoren.

Duurzaamheidsfactoren hebben betrekking op ecologische en sociale aspecten, werkgelegenheid, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Factoren waarop gelet kan worden zijn bijvoorbeeld broeikasgasemissie, biodiversiteit, wateremissie, werkomstandigheden, gelijke betaling voor mannen en vrouwen, diversiteit binnen een bedrijf, klokkenluidersbescherming en anti-corruptie.

Duurzaamheid heeft onze bijzondere aandacht en indien nodig ondernemen wij gepaste actie. Wij wegen ESG-criteria daarom standaard mee in onze beleggingsbeslissingen. Daarnaast monitoren wij ons advies-assortiment op SFDR-classificatie en op duurzaamheidsrisico’s. Maatwerk is hierin mogelijk.

Deviem beoogt met haar beleggingsbeleid geen ecologische en/of sociale kenmerken te promoten zoals bedoeld in artikel 8 SFDR (“lichtgroene beleggingen”) en het beleggingsbeleid is ook niet expliciet gericht op het opnemen van duurzame beleggingen zoals bedoeld in artikel 9 SFDR (“donkergroene beleggingen”).

Omdat er nog veel onduidelijk is over de objectieve criteria en duidelijke berekeningsmethodes en voldoende data ontbreken, hebben wij als Deviem vooralsnog besloten om de portefeuilles van onze relaties niet als licht of donkergroene beleggingen te kwalificeren binnen het kader van de SFDR.

Duurzaamheid heeft onze bijzondere aandacht en indien nodig ondernemen wij gepaste actie. Wij wegen ESG-criteria daarom standaard mee in onze beleggingsbeslissingen. Daarnaast monitoren wij ons advies-assortiment op SFDR-classificatie en op duurzaamheidsrisico’s. Maatwerk is hierin mogelijk.

Heeft Deviem Vermogensadvies een gedragscode?

Het gaat bij Deviem over meer dan alleen geldzaken, we bouwen aan een langjarige vertrouwensband. Vertrouwen is dan ook het grootste goed dat wij hebben. Deviem Vermogensadvies heeft een gedragscode dat onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst van iedere medewerker van Deviem inclusief het bestuur. Daarnaast geldt de code voor iedereen die (al dan niet op reguliere basis) werkzaamheden voor Deviem verricht. Wij verwachten van iedereen dat deze code wordt nageleefd en dat we elkaar hierop aanspreken. Hieronder enkele belangrijke punten uit onze gedragscode.

Wet- en regelgeving

Zowel nationaal als internationaal geldt wet- en regelgeving voor een beheerste en integere bedrijfsvoering waar de financiële wereld en dus ook Deviem zich aan moeten houden. Wij voldoen hieraan en wij voeren onze werkzaamheden uit met inachtneming van de wet- en regelgeving die op ons van toepassing is, zowel naar de letter als naar de geest.

Bankiers-eed

De invoering van de eed of belofte is ingegeven door de kredietcrisis. De crisis maakte duidelijk dat er een fundamentele hervorming van de financiële sector nodig was om het vertrouwen in financiële ondernemingen te herstellen. Die gewenste cultuuromslag vroeg niet alleen om wet- en regelgeving, maar had (en heeft) ook een sterke morele dimensie. Deze morele dimensie keert terug in het afleggen van de moreel-ethische verklaring in de vorm van een eed of belofte. Het bestuur van Deviem Vermogensadvies heeft deze eed (bijlage 1 in de link) afgelegd en vereist dit ook van een ieder die (al dan niet op reguliere basis) werkzaamheden voor Deviem verricht (bijlage 2 in de link hierboven).

Klokkenluidersregeling

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers op een zorgvuldige en veilige manier melding kunnen maken van (vermoedens van) misstanden binnen Deviem, daarom hebben wij een procedure opgesteld. Als je een (vermoeden van een) misstand niet kunt of wilt melden bij jouw leidinggevende, kun je gebruik maken van de Klokkenluidersregeling. Iedere melding, anoniem of niet anoniem, wordt nader onderzocht. Deviem zal geen maatregelen nemen of toestaan tegen iemand die te goeder trouw melding maakt van een mogelijke misstand.

Klachtrechtprocedures

Als je vindt dat je door een beslissing van Deviem onrechtvaardig behandeld bent, kun je gebruik maken van de Klachtenprocedure van Deviem. Meer informatie is te vinden op onze website onder het kopje vragen – “Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben, of een klacht heb?”

Belangenverstrengeling

Wij vermijden elke situatie (of schijn daarvan) waarbij sprake kan zijn van een tegenstrijdig belang tussen zakelijk en privé. Wij handelen in het belang van Deviem en maken geen misbruik van de bedrijfsmiddelen, informatie of onze positie binnen het bedrijf voor eigen voordeel. Deviem heeft hiertoe het beleidsstuk belangenverstrengeling opgesteld. Ook op onze website is informatie te vinden op het kopje vragen – “Hoe gaat Deviem Vermogensadvies om met belangentegenstellingen?”.

Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie

Bij Deviem geloven we dat verschillen ons sterker en beter maken en staan we voor gelijke kansen voor iedereen. We streven naar een inclusieve cultuur, waarin verschillen worden erkend, gewaardeerd én benut. Het is belangrijk dat medewerkers (vak)bekwaam zijn, maar ook van elkaar verschillen en er de ruimte wordt gecreëerd deze verschillen tot uiting te brengen. Verschillende perspectieven, achtergronden, kennis en ervaringen dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van Deviem en worden positief benut en ingezet bij innovatieve, duurzame oplossingen voor onze klanten. Wij willen niemand buitensluiten en iedereen gelijkwaardig behandelen. Wij zijn een organisatie waar iedereen zichzelf mag zijn, zich welkom voelt, zich uitgenodigd voelt en vrijheid en veiligheid ervaart om mee te doen. Beloningsverschillen zullen nooit gebaseerd zijn op basis van gender, achtergronden, geloof of andere perspectieven. Deze afspraken zijn vastgelegd in het HR-beleid.

Customer Due Diligence

Een onberispelijke reputatie is voor ons essentieel. Deviem doet alleen zaken met relaties die betrouwbaar zijn. Dit geldt zowel bij het aangaan van een zakelijke relatie als tijdens de looptijd ervan. Wij gaan geen relatie aan of continueren deze met personen en/of organisaties die betrokken zijn bij of verdacht worden van misdrijven, maatschappelijk ongewenste handelingen en/of ander niet-integer gedrag. Denk hierbij aan bijvoorbeeld witwassen, belastingfraude, verzekeringsfraude, het financieren van terrorisme, corruptie, milieudelicten, mensenrechtenschendingen of die voorkomen op een nationale en/of internationale sanctielijst. Wij accepteren nieuwe klanten met de vereiste zorgvuldigheid. Wij beschermen Deviem tegen misbruik door criminele organisaties of personen en leven de regels op het gebied van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering na. Dit is vastgelegd in het CDD-beleid.

ESG

Bij Deviem is duurzaamheid onderdeel van alles wat we doen. We geloven dat we met onze bedrijfsvoering een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken binnen onze invloedssfeer, met daarbij de lange termijn als uitgangspunt. Dat we zoveel mogelijk positieve impact moeten creëren en onze negatieve impact moeten reduceren.

Bij Deviem wordt er belegd voor een duurzame toekomst. Die van de klant, zijn/ haar/ x onderneming en/of die van de volgende generatie. Wij integreren daarom criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur in onze beleggingsbeslissingen, beleggingsstrategieën en onze eigen bedrijfsvoering. Wij zien duurzaam investeren als cruciaal onderdeel van onze dienstverlening.

‘Zero tolerance’ bij niet-integer gedrag

Wij voeren een actief beleid om niet-integer gedrag (waaronder fraude, belangenverstrengeling en corruptie) te voorkomen, te herkennen, te melden, te onderzoeken en eenduidig en adequaat af te handelen. Ten aanzien van nietinteger gedrag hanteren wij een ‘zero tolerance’-beleid.