Rentepiek

Afgelopen kwartaal was een lastige periode voor beleggers. We zagen al een aantal beren op de weg als het ging om inflatie en rente en daar kwam de onrust in het Midden-Oosten bovenop. De grootste beweging werd in deze periode veroorzaakt door het oplopen van de lange rentes. Het beeld dat de wereldwijde economie koerst naar een zachte landing in plaats van een stevige recessie, waar vorig jaar voor werd gevreesd, zorgde ervoor dat de lange rente zowel in de verenigde staten als in Europa opliep. De kans op een snelle renteverlaging van de korte rente werd daarmee steeds minder realistisch. Toen Jerome Powell, de voorzitter van de FED, in september uitsprak de rente langer hoog te willen houden werd dit beeld versterkt.

Recent zien we dat de economie langzaam iets vertraagd. De werkloosheid lijkt iets op te lopen, bedrijfscijfers zien er over het algemeen redelijk uit, winsten nemen toe maar onderliggend zien we dat de omzetten dalen. Hieruit kunnen we opmaken dat de vraag aan het vertragen is maar dat bedrijven hun winstgevendheid op peil hebben gehouden door prijsverhogingen door te voeren.

Het goede nieuws is dat de inflatie aan het afnemen is. En in een omgeving van afvlakkende groei is de kans op nog een renteverhoging door de FED aanzienlijk gedaald. De eerste renteverlagingen worden nu ingeprijsd vanaf mei 2024. Daarnaast ziet het er niet naar uit dat de ECB nog een verhoging zal gaan doorvoeren.

Het lijkt er dus op dat we de piek in de rente zijn genaderd of hebben bereikt. Dat betekent dat een volgende rentestap een rentedaling kan zijn. Een omgeving van rentedaling is gunstig voor de financiële markten. Voor aandelen en voor obligaties.

Portefeuille structuur (Asset mix)

Economische groei

Afgelopen oktober heeft het IMF een actuele raming afgegeven voor de groeicijfers voor 2024. Deze verschillen niet van de voorspelling die in juli is gedaan. Dit is een beneden gemiddelde groei van 2,9% voor de wereldeconomie. Waarbij moet worden opgemerkt dat de groei in de ontwikkelde landen zoals de Verenigde Staten en Europa gemiddeld op 1,4% zijn geprognotiseerd. Dit bevestigt het beeld van een zachte landing. Voor Europa geldt dat de kans op een milde recessie wat groter is. Een land als Duitsland bevindt zich dit jaar in recessie.
Recent gepubliceerde bedrijfscijfers verrassen de markt dit kwartaal in positieve zin. Het onderliggend beeld is dat de omzetten wel dalen maar dat dit wordt gecompenseerd door hogere prijzen. De consument wordt dus wat voorzichtiger. De werkloosheid loopt langzaam iets op en geeft wat ruimte op de arbeidsmarkt. Al met al ervaren we dat er wat minder druk op de ketel staat en dat is per saldo gunstig voor het terugdringen van de inflatie.

Liquiditeit

De FED en de ECB hebben afgelopen tijd de rente fors verhoogd. De liquiditeit is door de serie van renteverhogingen verminderd maar het lijkt er nu wel op dat we het einde van de verkrappingscyclus hebben bereikt.

Waardering

De koerswinstverhouding van de wereldindex noteert nu rond de 15. Een punt lager dan vorig kwartaal. De waardering is redelijk te noemen. Zeker als we er rekening mee houden dat de gemiddelde koerswinstverhouding wordt verhoogd door een beperkt aantal aandelen die profijt hebben gehad van de belangstelling voor AI.

Als we kijken naar de relatieve waardering van obligaties ten opzichte van aandelen zien we dat obligaties weer aantrekkelijk geprijsd zijn. De situatie van de afgelopen jaren dat obligaties zeer duur waren ten opzichte van aandelen is verdwenen.

Alles bij elkaar (economische groei, liquiditeit en waardering) geeft ons voldoende overtuiging om te blijven overwegen in aandelen. Wij handhaven ons huidig advies.

Aandelen

Wij hanteren een licht overwogen positie in aandelen. Binnen de aandelencategorie hebben we een overweging in waarde-aandelen. Deze aandelen zijn minder rentegevoelig, kunnen gemakkelijker inflatie doorprijzen en kennen een lagere waardering. Daarnaast adviseren wij voor een klein gedeelte een aantal thematische beleggingen in de portefeuille op te nemen, deze beleggingen zijn meer groei gerelateerd maar zullen actueel blijven over de conjunctuur heen. Langjarig verwachten wij van deze thema’s een betere performance dan de index.

Wij hebben het gewicht in de regio Europa iets verlaagd. We zien in de huidige omgeving van matige groei en gemankeerde politieke slagkracht geen reden om een hoger gewicht dan gemiddeld in Europa aan te houden en geven de voorkeur aan de andere regio’s.

Obligaties

Obligaties zijn na de serie renteverhogingen beter gewaardeerd dan we in jaren hebben gezien. Bij de huidige rentes zien wij weer mogelijkheden in deze categorie. Ook hebben de obligaties weer een bufferfunctie in geval van tegenvallende economische ontwikkelingen. Per saldo kiezen wij nog steeds voor een sterke kwaliteit van de obligatiebeleggingen. Wij spreiden het obligatiedeel van de portefeuille wereldwijd, dekken hierbij het valutarisico af en letten op de lopende kosten van de fondsen.

Conclusie

Op dit moment prijst de markt aardig wat risico in. Dit betekent dat de markt ook positief kan verrassen. Je moet je pas zorgen maken als er geen oog is voor risico. Daarnaast lijkt het erop dat het einde van de renteverhogingen in zicht is. We zien grote verschillen in de waardering van aandelen. Het verschil in groei ten opzichte van waarde-aandelen is afgelopen kwartaal alleen maar opgelopen. In de categorie obligaties is er op de huidige rentestand eindelijk weer rendementsperspectief. Wat dat betreft is het beleggingsklimaat een stuk aantrekkelijker geworden.