Category

Nieuwscategorie

Deviem visie

Beleggingsvisie vierde kwartaal 2022

By Nieuwscategorie

Inflatie en onzekerheid

In oktober kwam het IMF met een nieuwe update over haar World Economic Outlook: Getiteld ‘Countering the cost-of-living crisis’. Het IMF ziet een breed gedragen en sterker dan verwachte vertraging, met een inflatie die hoger is dan in tientallen jaren is waargenomen.

Per saldo heeft het IMF de groeiraming voor 2022 iets verhoogd en die van 2023 iets verlaagd ten opzichte van de outlook van juli 2022.

Haar boodschap is “dat het monetaire beleid de koers moet blijven volgen om de prijsstabiliteit te herstellen, en het begrotingsbeleid gericht moet zijn op het verlichten van de druk op de kosten van levensonderhoud, terwijl een voldoende strakke koers wordt gehandhaafd die in overeenstemming is met het monetaire beleid. Structurele hervormingen kunnen de inflatiebestrijding verder ondersteunen door de productiviteit te verbeteren en de aanbodbeperkingen te verlichten, terwijl multilaterale samenwerking noodzakelijk is om de transitie naar groene energie te versnellen en versnippering te voorkomen.”

Dat dit niet altijd goed gaat zagen we recent in het Verenigd Koninkrijk waar een fantasie begroting zorgde voor het tijdelijk moeten ingrijpen van de Bank of England. En waardoor uiteindelijk premier Liz Truss haar ontslag heeft ingediend.

Het afgelopen kwartaal zagen we veel onzekerheid op de financiële markten. De onzekerheid op de aandelenmarkt wordt gemeten met de VIX-indicator, de obligatiemarkt met de MOVE-indicator. Hoe beweeglijker de markt hoe hoger deze indicator.

De laatste is de afgelopen tijd het meest beweeglijk en dit komt overeen met de onzekerheid over de vraag waar de rente naartoe gaat. Er wordt met grote interesse gekeken naar de ontwikkeling van de inflatie en daarmee het te verwachten rentebeleid: Wanneer wordt de piek gezet. Het goede nieuws is dat er de nodige signalen zijn dat we voor nu het hoogtepunt bereiken. Dat begint met de vergelijkingsgrondslag ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast zien we al flink lagere prijzen op de grondstofmarkten zoals de gasprijs en staat de huizenmarkt onder druk vanwege de gestegen rente.

De loonkostenontwikkeling wordt bepaald door de ontwikkeling van onder andere de bedrijfswinsten. Wat dat betreft zien we nog steeds geen grote terugval. In de huidige markt betekent het rapporteren van lagere bedrijfswinsten en oplopende werkloosheid op dat vlak goed nieuws. De financiële markten kunnen dan over de huidige rentepiek heen kijken.

Zoals ook vorig kwartaal door ons opgemerkt: Op de langere termijn weten wij dat een goede bescherming tegen inflatie het hebben van bezit is. We moeten echter alleen door een onzekere periode heen met fluctuerende koersen. Maar een ervaren belegger weet dat dit erbij hoort en stoort zich niet aan de waan van de dag.

Portefeuille structuur (Asset mix)

De focus van de financiële markten ligt ook nu nog steeds volledig op de inflatieontwikkeling en het daaruit voorvloeiende monetaire beleid. Daardoor zijn ook de renteverwachtingen weer gewijzigd. Komende week volgen er een aantal rentebesluiten. De markt rekent erop dat zowel de ECB als de FED de rente verhogen met 0,75%. Deze verhoging is daarmee al in geprijsd. Beleggers zullen meer geïnteresseerd zijn in een hint op het toekomstige rentebeleid.

Als we kijken naar de bedrijfsresultaten dan zien we dat die nog steeds redelijk op niveau zijn gebleven. De verwachting is echter wel dat de omgevingsfactoren van een hoge inflatie en oplopende rentes de resultaten onder druk gaan zetten. Het IMF gaat hier in haar ramingen ook vanuit voor 2023. De huidige verwachting is dat de VS en de Eurozone in 2023 in een milde recessie belanden. Uiteindelijk is een recessie ook het medicijn tegen een hoge inflatie. De wegvallende vraag zal in dat geval de druk op de prijsvorming wegnemen.

Wat betreft de waardering zien we dat de markt al een voorschot heeft genomen op economisch mindere tijden. De koerswinstverhouding van de wereldindex noteert rond de 12,9 waar deze vorig jaar nog boven de 20 noteerde. Daarmee is de waardering van aandelen weer wat aantrekkelijker geworden. In de huidige omgeving van oplopende rentes verwachten wij wel dat groeiaandelen het moeilijker blijven hebben dan waarde-aandelen.

De afnemende liquiditeit in de markt heeft echter wel doorgezet. Vanwege de oplopende inflatie is zowel de Fed als de ECB bezig te verkrappen en dit zien we duidelijk terug in de gestegen 10-jaars rentes.

Vanwege de combinatie van een lagere economische groei een verkrappend beleid van centrale banken maar een verbeterde waardering van aandelen blijven wij overwogen in aandelen en onderwogen in obligaties. Bij het pieken van de inflatie is er ruimte voor herstel.

Aandelen

Momenteel zitten we midden in het cijferseizoen van het derde kwartaal. Tot nu toe zien we een gemengd beeld waarbij overall nog geen sprake is van een sterke terugval van deze cijfers. Wij houden er wel rekening mee dat het volgend kwartaal moeilijker wordt deze cijfers vast te houden. Onze inzet op waarde-aandelen heeft tot nu toe goed uitgepakt, dit geldt ook voor onze keuze voor bedrijven die zich met schone energie bezighouden. De hoge energieprijzen hebben ervoor gezorgd dat deze bedrijven dit jaar uitstekend hebben gepresteerd.

Wij houden vast aan onze huidige regiowegingen, waarbij de wegingen niet veel afwijken van de benchmark wegingen.

Obligaties

Obligaties hebben het ook afgelopen kwartaal erg moeilijk gehad en 2022 is tot nu toe een zeer slecht beleggingsjaar voor obligaties. We hebben dit jaar dan ook te maken met een forse stijging van de lange rente in zowel de VS als Europa. Per saldo is het verlies op obligaties beperkt gebleven door onze keuze voor een korte duration en goede kwaliteit van onze obligatiebeleggingen. Bij de huidige rentes – de Amerikaanse 10-jaars rente noteert rond de 4,2%  en de Nederlandse 10-jaars rente noteert rond 2,75% – zien wij weer wat meer potentie in deze assetcategorie. Bij deze renteniveaus hebben obligatiebeleggingen weer een bufferfunctie in geval van tegenvallende economische ontwikkelingen.

Dit is de reden dat wij hebben besloten om een deel van de kortlopende obligaties om te ruilen naar obligaties met een iets langere looptijd.
Wij spreiden het obligatiedeel van de portefeuille wereldwijd, dekken hierbij het valutarisico af en letten op de lopende kosten van de fondsen.

Conclusie

Een onzekere economie, hoge inflatie en oplopende rente maakt het de belegger dit jaar niet makkelijk. Het kan aanlokkelijk lijken om te verkopen in een onrustige markt, maar meestal is dit niet de juiste keuze. Het timen van de markt is onmogelijk en de belegger weet dat hij wordt beloond op de lange termijn voor het nemen van risico. De aandelenbeurs loopt gemiddeld driekwart jaar voor op de economische ontwikkelingen. Als de inflatie en daarmee de rente heeft gepiekt kan de belegger zich weer focussen op de toekomst. En zoals het IMF oppert zouden de beleidsmakers de huidige onzekere tijd aan moeten grijpen voor een versnelde energietransitie en het doen van structurele hervormingen om toekomstige inflatiedruk te bezweren.

Deviem visie

Beleggingsvisie derde kwartaal 2022

By Nieuwscategorie

Hardnekkige inflatie

Waar we in de zomer dachten dat we het hoogtepunt van de inflatie hadden gezien blijken de huidige cijfers het tegendeel te bewijzen. De nu al een tijdje aanhoudende hoge energie- en voedselprijzen werken langzaam door in de hele economie.

Jerome Powell, voorzitter van de Fed, was de afgelopen week klip en klaar over het rentebeleid dat komende tijd wordt gevoerd. De beweging is omhoog en de inflatieontwikkeling heeft op dit moment de hoogste prioriteit. Sterker nog, er werd meer gewaarschuwd voor de negatieve effecten van het te vroeg laten vieren van de teugels dan de nadelige effecten van een hogere rente op de economie.

Daarmee was de opleving in de zomerperiode weer teniet gedaan en staan de lange rentes nu zelfs hoger dan voor de zomer. Daar staat tegenover dat hiermee ook weer de waardering is verbeterd van zowel aandelen als obligaties en niet alle bedrijven hoeven nadelig te worden getroffen door een hoge inflatie. Er zijn nog steeds positieve post-corona effecten en een aantal bedrijven kan het gewijzigde prijspeil prima doorberekenen naar hun eindklant of zelfs een hogere winstmarge realiseren.

Op de langere termijn weten wij ook dat een goede bescherming tegen inflatie het hebben van bezit is. We moeten echter alleen door een onzekere periode heen met fluctuerende koersen. Maar een ervaren belegger weet dat dit erbij hoort en stoort zich niet aan de waan van de dag.

Portefeuille structuur (Asset mix)

De focus op de financiële markten ligt op dit moment volledig op de inflatieontwikkeling en het daaruit voorvloeiende monetaire beleid. Daardoor zijn ook de renteverwachtingen weer gewijzigd. Afgelopen zomer werden alweer renteverlagingen van de Fed ingeprijsd vanwege een licht verbeterd inflatiebeeld. Deze konden weer van tafel na recente inflatiecijfers en de uitspraken van Powell tijdens de bijeenkomst in Jackson Hole.

Als we kijken naar de bedrijfsresultaten dan zien we dat die nog redelijk op niveau zijn gebleven. De verwachting is echter wel dat de omgevingsfactoren van een hoge inflatie en oplopende rentes de resultaten onder druk kunnen gaan zetten. De huidige verwachting is dat de VS in 2023 in een milde recessie belandt. Uiteindelijk is een recessie ook het medicijn tegen een hoge inflatie. De wegvallende vraag zal in dat geval de druk op de prijsvorming wegnemen.

Wat betreft de waardering zien we dat de markt al een voorschot heeft genomen op economisch mindere tijden. De koerswinstverhouding van de wereldindex noteert rond de 14,5 waar deze vorig jaar nog een waarde van boven de 20 noteerde. Daarmee is de waardering van aandelen weer wat aantrekkelijker geworden. In een omgeving van oplopende rentes verwachten wij wel dat groeiaandelen het moeilijker gaan krijgen dan waarde-aandelen.

De afnemende liquiditeit in de markt heeft echter wel doorgezet. Vanwege de oplopende inflatie is zowel de Fed als de ECB bezig te verkrappen en zien we dit duidelijk terug in de gestegen 10-jaars rentes. Nadat aanvankelijk in de zomer de markt alvast voorsorteerde op renteverlagingen in 2023, zien we dat deze verwachting weer uit de markt is geprijsd. Dit is goed te zien in bijvoorbeeld de Nederlandse 10-jaars rente die in de zomermaanden daalde van 2% naar 1% en nu weer bijna terug is op 2%.

Vanwege de combinatie van een lagere economische groei een verkrappend beleid van centrale banken maar een verbeterde waardering van aandelen blijven wij overwogen in aandelen en onderwogen in obligaties. Gecorrigeerd voor het risico vinden wij aandelen aantrekkelijker gewaardeerd dan obligaties. Wij hebben echter wel de overweging in aandelen iets teruggebracht ten gunste van obligaties.

Aandelen

De winstontwikkeling van bedrijven was ook in het 2e kwartaal naar behoren. Wij houden er wel rekening mee dat gezien de huidige inflatie, het verkrappend monetair beleid en de hoge vergelijkingsgrondslag het voor de rest van het jaar moeilijker wordt deze cijfers vast te houden. Onze inzet op waarde-aandelen heeft tot nu toe goed uitgepakt, dit geldt ook voor onze keuze voor bedrijven die zich met schone energie bezighouden. De hoge energieprijzen hebben ervoor gezorgd dat deze bedrijven het afgelopen kwartaal uitstekend hebben gepresteerd.

De sinds vorig kwartaal grotere positie in Amerikaanse aandelen in onze portefeuilles heeft prima uitgepakt. De hogere dollarkoers ten opzichte van de euro heeft bijgedragen in de rendementsontwikkeling in deze regio. Wij houden ook dit kwartaal vast aan deze keuzes.

Obligaties

Obligaties hebben afgelopen kwartaal een grillig verloop laten zien. Na de rentedaling in de zomer en de daaropvolgende stijging in augustus zijn we weer op het punt aanbelandt waar we begin dit kwartaal zijn gestart. Per saldo is het verlies op obligaties beperkt gebleven door onze keuze voor een korte duration en goede kwaliteit van onze obligatiebeleggingen. Bij de huidige rentes – de Amerikaanse 10-jaars rente noteert rond de 3,26% en de Nederlandse 10-jaars rente noteert rond 1,91% zien wij weer wat meer potentie in deze assetcategorie. Bij deze renteniveaus hebben obligatiebeleggingen weer een bufferfunctie in geval van tegenvallende economische ontwikkelingen. Dit is de reden dat wij hebben besloten om een deel van de kortlopende rentes om te ruilen naar obligaties met een iets langere looptijd.

Wij spreiden het obligatiedeel van de portefeuille wereldwijd, dekken hierbij het valutarisico af en letten op de lopende kosten van de fondsen. Een hogere rente op Amerikaanse obligaties valt nu weg tegen het afdekken van het valutarisico. Maar een hogere rente biedt meer ruimte om te kunnen dalen bij een tegenvallende economie. Dalende rentes zorgen op hun beurt weer voor stijgende obligatiekoersen.

Conclusie

Een onzekere economie met een inflatieniveau dat wij decennia niet meer hebben gezien test ook nu de belegger op zijn standvastigheid. Het is aanlokkelijk om te verkopen in een onrustige markt, maar meestal is dit niet de juiste keuze. Het timen van de markt is onmogelijk en de belegger weet dat hij wordt beloond op de lange termijn voor het nemen van risico.

Deviem visie

Beleggingsvisie tweede kwartaal 2022

By Nieuwscategorie

Zoektocht naar een nieuw evenwicht

Na een jarenlange beweging van dalende rentes en een lage inflatie zien we dit jaar een forse stijging van de inflatie en daaraan gekoppeld de rente. Deze wordt onder andere veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, de lockdowns in China en de krappe arbeidsmarkt. Zolang de oorlog voortduurt zal het onrustig blijven. Door de huidige sancties en de verstoring van vraag en aanbod zal de kostprijs van met name grondstoffen niet snel afnemen.

Hetgeen eerst de Coronapandemie en nu de oorlog teweegbrengt is de wens om minder afhankelijk te zijn van andere landen. Deze wens zet de de-globalisering in een versnelling. Uiteindelijk leidt dit tot duurdere spullen in de brede zin. Immers westerse handen zijn veel duurder dan die van ver.

Langer aanhoudende inflatie is daardoor reëel. Nu mocht de inflatie ook wel wat omhoog. Enkele jaren geleden dachten we nog dat we de inflatie niet omhoog zouden kunnen krijgen. Dat is dit jaar wel anders gebleken, de inflatie in de eurozone (de geharmoniseerde consumentenprijsindex HICP) kwam in april uit op 7,5% en in Nederland zelfs op 11,2%. Als we kijken naar de inflatieverwachtingen zien we dat de markt er rekening mee houdt dat volgend jaar de inflatiecijfers weer enigszins normaliseren. De mate waarin is op dit moment nog erg onduidelijk.

De stille mogendheid China lijkt zich er niet mee bezig te houden. De aanhoudende lockdowns in China geeft hen hele andere problemen. Premier Li Keqiang waarschuwt dat China’s groeidoel van 5,5% mogelijk onhaalbaar is. Een groot stimuleringspakket moet ervoor zorgen dat ze niet richting een recessie bewegen. Chinese aandelen hebben al enige tijd een voorschot genomen op lagere groei. Zou dit een bodem kunnen zijn?

We hebben dus een nieuw evenwicht nodig. En de eerste tekenen zijn daarvoor zichtbaar. De inflatiecijfers van april waren fors maar lager dan een maand daarvoor. Vanuit de lagere regionen van het Kremlin begint het weerwoord toe te nemen en ook de reactie op de aanvraag tot toetreding van Zweden en Finland bij de NAVO was verbazingwekkend mild. Een blijvende eenheid van het westen lijkt de sleutel. Tot die tijd blijft het onrustig.

Portefeuille structuur (Asset mix)

De onrustige tijden weerspiegelen zich duidelijk in de beweging op de aandelenmarkt. Waar de ontwikkeling van de 1e kwartaalcijfers nog vrij sterk was twijfelt de markt of de bedrijven de winstgevendheid vast kunnen houden. Vanuit de vraagkant maakt men zich nu nog niet veel zorgen maar de winstmarges staan door opgelopen rente en inflatie onder druk. De verwachting is dat de groei van de wereldeconomie dit jaar uit zal komen op minder dan de helft van vorig jaar.

Wat betreft de waardering zien we dat de markt al een voorschot heeft genomen op economisch mindere tijden. De koerswinstverhouding van de wereldindex noteert rond de 15,5 waar deze vorig jaar nog een waarde van boven de 20 noteerde. Daarmee is de waardering van aandelen weer wat aantrekkelijker geworden.

De afnemende liquiditeit in de markt heeft zich echter wel doorgezet. Vanwege de oplopende inflatie is zowel de FED als de ECB bezig te verkrappen en zien we dit duidelijk terug in de gestegen 10-jaars rentes. Deze rentes staan ruim een procent hoger dan begin dit jaar. Daar staat tegenover dat het inflatiecijfer in de VS in april een 8,3% stijging noteerde ten opzichte van een stijging van 8,5% een maand eerder. Daarmee lijkt de verwachting dat de inflatieontwikkeling heeft gepiekt bevestigd te worden en lijkt het erop dat een deel van het werk van de centrale banken reeds is gedaan.

Vanwege de combinatie van een lagere economische groei een verkrappend beleid van centrale banken maar een verbeterde waardering van aandelen blijven wij overwogen in aandelen en onderwogen in obligaties. Gecorrigeerd voor het risico vinden wij aandelen aantrekkelijker gewaardeerd dan obligaties. Wij hebben een voorkeur voor waarde-aandelen.

Aandelen

De winstontwikkeling van bedrijven in het 1e kwartaal was zeer sterk, we houden er echter rekening mee dat gezien de huidige inflatie, het verkrappend monetair beleid en de hoge vergelijkingsgrondslag het voor de rest van het jaar moeilijk wordt deze cijfers vast te houden. Onze inzet op waarde-aandelen heeft tot nu toe goed uitgepakt, we houden vast aan onze voorkeur voor deze bedrijven en bedrijven die de hoge inflatie kunnen doorberekenen naar hun klanten.

Wij hebben de onderwogen positie in Amerikaanse aandelen iets verkleint en daarmee het gewicht in Amerikaanse aandelen verhoogd. Wij zijn van mening dat de FED verder is in de verkrappingscyclus dan de ECB en dat de VS beter gepositioneerd is in een omgeving van de-globalisering. Wij houden vast aan onze lange termijn thematische beleggingen in gaming & eSports, robotica en (digitale) beveiliging en hebben hier het thema van schone energie aan toegevoegd. Wij zijn van mening dat de opgelopen energieprijzen en de ongewenste afhankelijkheid van Russisch gas en olie de energietransitie versnelt.

Obligaties

Obligaties zijn het afgelopen kwartaal iets minder duur geworden. Over het totaal is het aantal leningen met een negatieve rente flink afgenomen. Wij zien wel een groot verschil met de Amerikaanse rentes ten opzichte van de Europese rentes. De Amerikaanse 10-jaars rente noteert rond de 2,75% en de Nederlandse 10-jaars rente noteert rond 1,25%. Dit is al een stuk hoger dan de negatieve rentes van vorig jaar. Maar als we kijken naar de reële rente – dit is de nominale rente minus inflatie – zien we nog een flink negatief rendement. Obligaties blijven daarmee het lastige deel van de portefeuille. Obligaties zijn historisch gezien duur maar onontbeerlijk in een goed gespreide portefeuille. In een tegenvallend scenario kunnen wij uit onze obligaties putten om op lagere niveaus aandelen bij te kopen.

Wij handhaven onze bestaande invulling van dit gedeelte van de portefeuille. Nog steeds vinden wij het niet raadzaam om concessies te doen aan de kredietwaardigheid van het obligatiedeel. Een iets hogere rentevergoeding op zwakkere leningen weegt in onze perceptie niet op tegen het extra geïmporteerde risico. Dit risico lopen we liever in het aandelengedeelte van de portefeuille en verklaart daarmee onze overweging naar aandelen.

Wij spreiden het obligatiedeel van de portefeuille wereldwijd, dekken hierbij het valutarisico af en letten op de lopende kosten van de fondsen. Een hogere rente op Amerikaanse obligaties valt nu weg tegen het afdekken van het valutarisico. Maar een hogere rente biedt meer ruimte om te kunnen dalen bij een tegenvallende economie. Dalende rentes zorgen op hun beurt weer voor stijgende obligatiekoersen.

Onze obligatieportefeuille kent een kortere duration dan het marktgemiddelde, dit maakt het obligatiedeel iets minder kwetsbaar voor rentestijgingen. Wij houden vast aan een positionering in inflatie gelinkte obligaties, wij zijn namelijk nog niet overtuigd dat we weer snel terug zullen keren naar een inflatie rond 2%. Bij het opengaan van de Chinese economie, de krappe arbeidsmarkt in Europa en de VS en de te verwachten wereldwijde voedseltekorten denken wij dat de ingeprijsde inflatieverwachting wel eens tegen kan vallen.

Conclusie

Een grillig 1e kwartaal waarin de belegger wordt getest op zijn standvastigheid. Het is aanlokkelijk om te verkopen in een onrustige markt, maar meestal is dit niet de juiste keuze. Het timen van de markt is onmogelijk en de belegger weet dat hij wordt beloond op de lange termijn voor het nemen van risico.

Deviem visie

Beleggen in volatiele markten

By Nieuwscategorie

Beleggen doe je voor de lange termijn. In zo’n lange termijn kan er echter van alles gebeuren. Een internetbubbel die barst, een financiële crises, een pandemie. En nu een oorlog redelijk dicht bij huis. Een verschrikkelijk beeld, vooral voor de mensen daar en hun families over de hele wereld. Een onverwacht zwarte dag.

Ook op de financiële markten heeft dit invloed. De goudprijs stijgt net als andere grondstoffen zoals olie en graan en de aandelenbeurzen dalen. Analisten proberen weer een waarde te plakken op een nieuwe werkelijkheid. Het issue nu is dat we nog niet weten hoe die nieuwe werkelijkheid eruit gaat zien. Hoe ver gaan de sancties van het westen en wat is het antwoord van Rusland? Vaak wordt het meest zwarte scenario in geprijsd. Beleggers laten zich leiden door de waan van de dag en het langere termijn plaatje schuift naar de achtergrond. Iets dat je met een lange termijn beleggingsportefeuille beter niet kan doen. Financieel gezien is het in zulke tijden van belang de rust te bewaren en vast te houden aan de strategie die je eerder hebt bepaald. Zeker nu de markt de aankomende week nog onrustig zal blijven.

In onze portefeuilles is de dip door een brede spreiding over verschillende type beleggingen relatief beperkt. Dit komt onder andere door onze tilt naar waarde-aandelen. Wij zien onverwachte dalingen in de beurs dan ook als een kans om op een lager niveau aandelen bij te kopen waar dat kan. Hierdoor herstelt de portefeuille sneller op het moment dat het sentiment weer de goede kant op draait en draagt dit bij aan een goed resultaat op de lange termijn.

Voor vragen over dit stuk, of over hoe wij naar de markt kijken? Mail of bel ons.

Een van onze partners heeft in de onrust van 2020 (Corona) een kort, maar duidelijk, stuk geschreven over beleggen in turbulente tijden. De conclusie was (en is nog steeds) vasthouden aan het doordachte plan.

Bijzonder Deviem

By Nieuwscategorie

Dat wij een oerdegelijke onderneming kunnen opzetten werd ons bevestigd door de Autoriteit Financiële Markten in oktober van 2021. Dat wij de enige Nederlandse partij waren die het in 2021 is gelukt om een vergunning te krijgen bleek uit een onderzoek van Fondsnieuws begin dit jaar. Nu zijn wij ook geïnterviewd door Fondsnieuws omdat wij persoonlijke aandacht en maatwerk in een adviesomgeving aanbieden. Deviem is niet voor niets in het Latijn “van de gebaande paden”. Dit alles staat natuurlijk in de schaduw van het vertrouwen dat we van onze klanten krijgen, maar we zijn er wel bijzonder trots op.

Deviem visie

Beleggingsvisie eerste kwartaal 2022

By Nieuwscategorie

Na het fantastische aandelenjaar 2021 starten de beurzen 2022 weifelend om uiteindelijk om te slaan in een correctie van 10%. Verschillende zorgen voeren de boventoon. Er zijn geopolitieke zorgen over Rusland, China en het Midden-Oosten. Er zijn zorgen over inflatie en daaraan gekoppeld stijgende rentes en dan is er natuurlijk nog de pandemie.

Om met dat laatste te beginnen. Een pandemie duurt in de regel 3 winters. Wij zitten nu in winter twee. De optimist zou kunnen zeggen dat winter 2020 ook al meetelt en we er na deze winter al zijn. Hoe dan ook, we moeten ervan uitgaan dat we er nog niet helemaal vanaf zijn. We zien wel dat met de Omikron variant de impact van het virus verder afzwakt en dit biedt kansen voor een begin richting het weer volledig openen van de economie. De inflatie is door de lockdowns, leveringsproblemen en krapte op de arbeidsmarkt door het dak gegaan. De vraag blijft of dit een tijdelijk fenomeen is, of dat dit snel zou kunnen herstellen als landen de regels rondom corona verder versoepelen. Dit is mede afhankelijk van het verder verloop van de pandemie.

De oorlogsretoriek van Rusland is de basis van zorgen in het oosten van Europa. De Zweedse minister van defensie Peter Hultqvist gaf aan een aanval op Zweden niet uit te sluiten. Ook de Finse strijdkrachten zijn “alert”. Er is echter ook weer overleg. De belangen lijken te gaan over invloedsfeer (het niet toelaten van Oekraïne in de NAVO) en niet zozeer in het starten van een daadwerkelijke fysieke oorlog. Ook de onrust in het Midden-Oosten en in de Chinese wateren lijken niet erger te zijn dan de afgelopen jaren.

Portefeuille structuur (Asset mix)

Al met al voldoende risico’s voor de bril van de belegger. En dat maakt beleggen in aandelen nog steeds kansrijk. Pas als er geen risico’s meer zichtbaar zijn voor de belegger moeten we ons echt zorgen maken. Dan kan het alleen nog maar tegenvallen. Kijken wij naar de fundamenten voor aandelen dan ziet het er niet zo slecht uit. De economische groeiraming voor 2022 ligt boven het langjarig gemiddelde. De waardering is opgelopen maar dat geldt niet voor alle sectoren. Doordat de bedrijfswinsten navenant zijn meegegroeid zien we voldoende opwaarts potentieel.

Blijft over de afnemende rugwind vanuit de centrale banken. Het komend jaar zullen de monetaire impulsen aanzienlijk minder zijn dan wat we afgelopen jaren gewend waren. Daar staat tegenover dat er in de coronatijd mondiaal flink gespaard is door de consumenten, dat er voldoende bedrijfsinvesteringen gepland staan en dat we kunnen verwachten dat de overheidsinvesteringen behoorlijk gaan oplopen. Zeker als het gaat om de investeringen die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te halen. Wij verwachten daarom dat de vraag in 2022 op niveau blijft.

Bron: CBS

Het Nederlandse inflatiecijfer kwam in december 2021 uit op 5,7%. Dit is in vergelijking met de afgelopen jaren behoorlijk hoog en ruim boven de lange termijn doelstelling van 2%. Een hoge inflatie zorgt voor geldontwaarding en kan voor de centrale banken een reden zijn om de rente te verhogen. Op dit moment zien we dat de FED al een aantal verhogingen gepland heeft. De ECB is nog terughoudend met verhogingen. De schulden van de lidstaten moeten de komende tijd natuurlijk wel betaalbaar blijven. Een deel van de hoge inflatie zijn de zogenaamde basiseffecten. Deze zijn tijdelijk en de verwachting is dat dit in de loop van het jaar weer terugvalt. Een tijdelijk hogere inflatie neemt de ECB dus voor lief.

We zien dat de inflatie voornamelijk wordt aangewakkerd door een gebrek aan chips en krapte op de arbeidsmarkt. Indien de coronamaatregelen verder worden versoepeld is deze schaarste deels weer op te lossen. Daarnaast betekent een hogere inflatie ook dat consumenten geneigd zijn om uitgaven naar voren te halen wat een positief effect heeft op de winstontwikkeling van bedrijven. Al met al zijn wij van mening dat gecorrigeerd voor het risico aandelen aantrekkelijker zijn gewaardeerd dan obligaties. We blijven daarom overwogen in aandelen.

Aandelen

De verwachtingen voor het komend cijferseizoen zijn positief. Vooral bedrijven die achter zijn gebleven in koersresultaat maar wel een goede winstontwikkeling laten zien zullen bovengemiddeld profiteren. Onze inzet op waarde-aandelen zou dan ook een positieve bijdrage moeten leveren aan de ontwikkeling van onze portefeuilles. Wij blijven onderwogen in Amerika ten gunste van de rest van de wereld. Wij spreiden hierdoor breder om het risico van tegenvallende regio’s te mitigeren. Wij houden vast aan onze thematische beleggingen in Gaming & eSports, Robotica en Digitale beveiliging.

Obligaties

Obligaties blijven het lastige deel van de portefeuille. Obligaties zijn historisch gezien duur maar onontbeerlijk in een goed gespreide portefeuille. In een tegenvallend scenario kunnen wij uit onze obligaties putten om op lagere niveaus aandelen bij te kopen. Wij voelen ons comfortabel bij onze huidige invulling van dit gedeelte van de portefeuille. Wij zijn op dit moment niet van plan concessies te doen aan de kredietwaardigheid van het obligatiedeel. Een iets hogere rentevergoeding op zwakkere leningen weegt in onze perceptie niet op tegen het extra geïmporteerde risico. Dit risico lopen we liever in het aandelengedeelte van de portefeuille. Wij spreiden het obligatiedeel van de portefeuille wereldwijd, dekken hierbij het valutarisico af en letten op de lopende kosten van de fondsen. Wij blijven beneden gemiddeld gepositioneerd qua duration om minder neerwaarts risico te hebben in het scenario van stijgende rentes. Wij houden vast aan een positionering in inflatie gelinkte obligaties en voor particuliere beleggers is het mogelijk om fiscaal gedreven posities toe te voegen.

Conclusie

Een beursjaar zoals we die vorig jaar hebben gezien verwachten we niet. De markt is wispelturig en er zijn veel onzekerheden. De belegger wordt op lange termijn echter beloont voor het nemen van risico. Je wordt uiteindelijk beloont voor de tijd in de markt en niet erbuiten. Voor 2022 zien we voldoende kansen en we zien aandelen als de meest aantrekkelijke categorie.

Een knallende start Deviem Vermogensadvies!

By Nieuwscategorie

Vanaf 1 november zijn we begonnen met ondernemen! De grote groep mensen die ons in de laatste 2 maanden van 2021 heeft weten te vinden gaf ons de beste jaarafsluiting die we konden wensen! En om het nog mooier te maken loopt dit ook in 2022 gewoon verder door en stonden we in Fondsnieuws! Volgens Fondsnieuws waren we de enige puur Nederlandse partij die het gelukt is om een AFM-vergunning te krijgen in 2021. Top einde van 2021 en top begin van 2022 dus. Wij willen iedereen bedanken voor het vertrouwen dat in ons is uitgesproken en we wensen eenieder een gezond en waardevol 2022!

Daar zijn wij: Deviem Vermogensadvies!

By Nieuwscategorie

Daar zijn wij: Deviem Vermogensadvies!

Vol trots presenteren wij u: Deviem Vermogensadvies. Hét onafhankelijke beleggingsadvieskantoor van het Noorden waar persoonlijk advies, maatwerk en onafhankelijkheid hoog in het vaandel staan.

Deviem Vermogensadvies is opgericht door drie enthousiaste en ervaren beleggingsspecialisten die het anders willen doen dan het geijkte pad. Vandaar ook de naam Deviem, wat “eigenzinnig” betekent in het Latijn. Persoonlijk, onafhankelijk en maatwerk zijn de woorden die passen bij die eigenzinnigheid. Met deze kernwaarden doen wij wat wij het liefste doen: een langjarige adviesrelatie aangaan met onze klanten waarbij wij beleggingsportefeuilles precies zo inrichten dat het bij u past.

Met Deviem Vermogensadvies opereren wij onder onze eigen AFM vergunning. En die vergunning krijg je niet zomaar. Dat hebben wij de afgelopen maanden wel ondervonden. Wij voldoen aan alle regels en eisen waardoor de AFM Deviem ziet als een solide partij voor vermogensadvies. Wij werken samen met Binck/Saxo als depotbank waarmee wij een breed assortiment aan beleggingsmogelijkheden hebben en kunnen garanderen dat uw vermogen bij ons veilig is. Doordat wij gebruik maken van de nieuwste technieken kunnen wij veel aandacht geven aan hetgeen het belangrijkste is. En dat bent u!

Kennismaken? De koffie staat klaar!

Bas Blokzijl,

Meint Bies,

Johan Pekelder

Bel ons of vul hier het contactformulier in.