Disclaimer

Deviem Vermogensadvies B.V. (Kamer van Koophandel: 82097291), hierna benoemt als Deviem, verleent u hierbij toegang tot de website www.deviem.nl. Deze website en de daarop vermelde informatie, net als informatie verspreid via onze nieuwsbrieven en e-mailberichten, zijn eigendom van Deviem, tenzij anders aangegeven.
Deviem behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De op deze website opgenomen informatie is geen beleggingsadvies, geen aanbod van of uitnodiging tot het doen van een aanbod voor – of verband houdende met – een financiële dienst of financieel product. Deviem staat er niet voor in dat de informatie op deze website geschikt is voor gebruik in andere jurisdicties dan de Nederlandse. De gebruiker dient zelf na te gaan welke lokale wetten en regelingen van toepassing zijn bij gebruik van deze website buiten de Nederlandse jurisdictie en zich aan die wetten en regels te houden.

Beperkte aansprakelijkheid

Deviem spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden dienstverlening wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Deviem nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Deviem.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Deviem, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
De informatie die is opgenomen in e-mails van Deviem kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u onterecht een bericht ontvangt, vragen wij u om de inhoud zo min mogelijk te bekijken, niet te gebruiken en/of openbaar te maken en het bericht te verwijderen.